All posts filed under: Portfolio

November 24, 2008

Portfolio

Portfolio: db clay

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Garett Stenson - db clay wallets

Portfolio: Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
Apartment search, strategic planning, and the proper utilization of space.
Me dad was an architect and taught me how to denote a door in a sketch.
Mark the path where it swings open.

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
9:33 in 1989 while AM vs PM is not known.

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
Took a trip to Alaska in 2008.
Drew me parents as a totem pole.
Fell in love with traditional Native American style art.

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
Cut off horn

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
“Oh, I got an Indian arrow head…”

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
Little sister Austi as she slept in church, 1989.
Me was drawing to kill the time.

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
I was in a maze to find the space cadet marked W in 2008; I never found him/her.

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
Taking a bite out of a balloon it seems.
A gold one.
A seemingly unpoppable one.

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
Banana, leaf, wood.

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
Diggles finally taking a vacation.

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
Battered figure in 1991.

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
Buzzing like a bee.

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
Big bad stolen wolf, 1990.

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
Big.M.small

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
Let me out of here…

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
Black smoXe

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
Played the donkey in 2005 Xmas nativity with nieces and nephews.
Terrible effort on the costume Garett.

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
Pastel Paradise Piece, 1991

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
The breeder plane has taken off

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
Flower pedal looks like a big candy corn

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
Drawing/photo of 2 younger brothers and me

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
Getting bucked off is no fun… I have feared horses ever since. Not much of a cowboy am I?

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
Buffalo by the trees

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
Bermuda shorts game day fiasco

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
“I heard it through the grapevine” in 1990

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
Call Nancy

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
Fast and gray

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
Carpet pad palm trees

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
Tyler’s upholstery in Eugene while attending university

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
Chinese currency

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
Childhood chores

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
Childhood Xmas card

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
Contengo

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
Cloud factory concept- me book coming soon!!!

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
I got tired of coloring myself in

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
Gary “The Clipboard Pusher” Stenny comic strip- me book coming soon!!!

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
Cut out your own star

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
Printed brown butcher paper

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
Awfultiger

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
Dark bushes, don’t be scared

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
Dead rabbit found on walk- compound fractures and crusty from the sun

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
Dear Dad,

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
My weapon of choice, sometimes anyways; sometimes I’ll take a sword.

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
Mr. Diggles 28th b-day

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
Another Mr. Diggles b-day, 27?

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
Mr. Garrettt Stenson

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
Doily

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
Dominique Wilkins

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
Eagle head done with light gray marker

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
Easter concept

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
“What happens to you when you are dead…”

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
Striped vintage ribbing

Garett Stenson Life Experiences - Remnants
2000 self portrait drawing, stone faced.

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Stenson Life Experiences - Remnants

Garett Bio

Garett Croft Stenson

Organized pack rat, born Lander Wyoming 1979, now lives round N Portland, walks lots, content developer, guacamole is religion, time capsules and collects things, anxiety, nostalgia, don’t like grammar, broke shin in High School, Marketing Degree Portland State University, paid way through college by hand making/ selling 30,000 Wallets, loves flowers, loves clouds, loves Portland bridges, loves big family, friends, influence for design: architecture, fond childhood memories, music, crafts, technology, thinking, etc.

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
Portrait by Graeme Mitchell, NE Portland 2008

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
Portrait by Graeme Mitchell, NYC subway 2006

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
Underneath Burnside Bridge 2005

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
Nimpsy wedding

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
Childhood pics, Wyoming, early 80′s

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
Bermuda shorts game day fiasco, mid 90′s

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
Circle tattoo, N Portland 2004

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
Self portrait drawing 2000

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
Alberta madness, red faced, best friends

Garett Croft Stenson db clay wallet maker
2003 or so

Garett Croft Stenson db clay wallet maker
2001 or so

Garett Croft Stenson db clay wallet maker
On the couch in Canby in 2001

Garett Croft Stenson db clay wallet maker
Dammasch tattoo

Garett Croft Stenson db clay wallet maker
Birthday party when I was 25, I think

Garett Croft Stenson db clay wallet maker
Drawing by David McClellan, age 18

Garett Croft Stenson db clay wallet maker
Love Portland

Garett Croft Stenson db clay wallet maker
At Steve’s

Garett Croft Stenson db clay wallet maker
Photo by Tyler
Photo on wallet by Graeme

Garett Croft Stenson db clay wallet maker
This sky

Garett Croft Stenson db clay wallet maker
Drying Ms. Frey Yellows – they were everywhere!

Garett Croft Stenson db clay wallet maker
On the set of Slanted Gray

Garett Croft Stenson db clay wallet maker
A clockwork black

Garett Croft Stenson db clay wallet maker
Old studio, early 2008

Garett Croft Stenson db clay wallet maker
Miami

Garett Croft Stenson db clay wallet maker
Just got released from the mental ward

Garett Croft Stenson db clay wallet maker
Shanghai Tunnel

Garett Croft Stenson db clay wallet maker
Shanghai Tunnel

Garett Croft Stenson db clay wallet maker
Punk vs Posh party 2001

Garett Croft Stenson db clay wallet maker
Long hair days, 2000

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
Childhood pics, Wyoming, early 80′s

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
Portrait by Graeme Mitchell, W Portland 2005

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
Portrait by Graeme Mitchell, W Portland 2005

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
Passport photo 2006

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
Alberta madness, cocky rat, yellow dots

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
Tradeshow junkie

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
Gary gray 2005

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
OMG

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
Halloween 2008

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
Bumbershoot Seattle 2003

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
Alberta madness 2005

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
I love blueprints

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
Alberta madness 2005

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
Steve Steckly studio 2006

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
My living quarters 2008

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
My living quarters 2008

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
My living quarters 2008

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
My living quarters 2008

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
Self portrait by Kallao 2008

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
Self portrait by Kallao 2008

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
Portrait by Kallao 2008

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
Self portrait drawing, late 80′s, how I felt

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
Portrait by Graeme Mitchell 2008, NE Portland

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
My hands and feet are clouds

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
Grandpa “Sweeds” sweater, Old Town 2004

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
Portrait by Graeme Mitchell 2007, NE Portland

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
Portrait by Graeme Mitchell 2007, NE Portland

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
Self portrait drawing, mid 80′s Wyoming

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
North Michigan 2005

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
Self portrait drawing 2008, Alaska

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
Portrait by Kallao, 2008

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
Portrait by Graeme Mitchell 2008, NE Portland

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
Portrait by Graeme Mitchell 2008, NE Portland

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
Portrait by Graeme Mitchell 2005

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
I played the donkey in Xmas 2005 nativity w/ nieces and nephews

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
Hobbies, Interstate Avenue, 2006

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
Burnside studio 2004, floral chair, Puzzle Batch #1 to match

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
I just puked 2007

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
New Years Eve, 2006 or 7

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
Face through blown bubble, 2007

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
How I felt in 1999

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
At the core I am a cowboy

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
Passport photo, 2007 I think?

Garett Stenson - Wallet Maker - db clay wallets
My parents 40 years ago. I am a combination of these two people.

Portfolio: Puzzle

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Puzzle logo.

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Puzzle remnants defining the campaign at the onset.

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Every Puzzle wallet begins with a blank sheet of gaffers tape canvas (before its covered in paint).

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Batch #3: Sheets 1 and 2

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Batch #3: Sheets 3 and 4

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Batch #3: Sheets 5 and 6

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Batch #3: Sheets 7 and 8

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Batch #3: Sheet 9

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Batch #3: Sheets 11 and 12

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Batch #1 collage

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Batch #3: Sheets 13 and 14

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Batch #3: Sheets 15 and 16

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Batch #3: Sheets 17 and 18

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Batch #3: Sheets 19 and 20

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Batch #3: Sheets 21 and 22

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Batch #3: Sheets 23 and 24

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Batch #3: Sheets 25 and 26

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Batch #3: Sheets 27 and 28

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Batch #3: Sheets 29 and 30

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Batch #3: Sheets 31 and 32

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Batch #3: Sheets 33 and 34

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Batch #3: Sheets 35 and 36

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Batch #3: Sheets 37 and 38

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Batch #3: Sheets 39 and 40

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Batch #3: Sheets 41 and 42

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Batch #3: Sheets 43 and 44

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Batch #3: Sheet 84

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Batch #3: Sheet 162

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Batch #3: Sheets 175 and 176

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Batch #3: Sheet 181

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
All the above done with flexible acrylic paint. Oh so purdy…

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Screen-printing transparencies used in production of these precious pieces.

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Foam brush and cardboard piece used for test printing.

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Batch #1 remnant

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Batch #1 remnant

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Each Puzzle wallet comes gift boxed: gray card stock, white tissue paper, story insert card

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Multi-head press, or whatever you call it.

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Each wallet comes individually numbered; gold satin nylon lines the bill compartment.

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Each Puzzle wallet comes gift boxed: gray card stock, white tissue paper, story insert card

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Batch #1 in progress

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Batch #2 in progress

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Batch #2 in progress

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Colorful ingredients

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
More colorful ingredients

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Screen-printing transparency, partially printed sheets in progress.

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Batch #1 on display at Project NY Tradeshow.

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Screen-printing transparency- I drew these flowers in 2007

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Orange left glove worn by us printers as we cleaned up after a printing session and as we washed out paint before it dried up in the silk screen’s mesh.

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Spatulas, metal things, for spreading and creating textures.

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Sitting in floral chair inside Burnside studio. Alex took a scrap from this chair and turned it into a Batch #1 wallet.

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Paint and paint opener.

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Batch #1 drying on wood table in workshop.

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Spreaders.

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Batch #1 poster mock up.

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Collage for catalogue.

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Cleanup rags.

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Right glove worn.

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
I like flat better than not.

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Wood and rubber squeegees.

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Stencils…

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Point of sale merchandising for Takashimaya NY exclusive in 2008.

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Cut, scrape, cut, scrape.

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Ply, open things, twist, tighten.

Gaffers Tape Wallet - Garett Stenson - db clay
Puzzle: “A collection of one-of-a-kind wallets hand printed in Portland, OR”

Portfolio: Misc Projects

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Garett Stenson - Evil Backwards - Wallets

Portfolio: myDuctbills

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
myDuctbills logo
“A Complete Do-it-Yourself Duct Tape Wallet Kit” – invented by db clay
After making nearly 30,000 wallets by hand… personally… it was time to let people make their own.
It was time to give away the secrets and move on.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
All paths spawned from Duct Tape, though, if you knew me by heart, it was never really about the tape. It was simply about the possibilities therein.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
Me trusty blue scissors.
By me side the time entire.
The best pair ever owned by far.
Still sharp though borderline retired.
Still willing to cut for me.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
Tyler’s hands folding tape making certain pockets affixed straight. Tyler, an original member, helped design/invent our myDuctbills kit. Tyler is my younger brother and he has been by my side for years though we both knew/know his hands are better spent plucking git-box strings. As for me, Duct Tape was just the vehicle and me hands were meant to drive other things in life too.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
Cutting out stars with wax paper and stencils became routine. I could do it really quick and with the utmost precision as long as I had a sharp blade to operate with.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
An old Picasso piece I made using colored Duct Tape. The original is called “Three Musicians.”
Done during my exploratory years when I was just discovering the possibilities of me new found sticky medium. Wallets were less time intensive than recreating famous art pieces so I decided to go with the former.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
Did you know Duct Tape comes in about 40 colors? Neither did I until a few years into the game. Once discovered, the design options in my brain blossomed and my mouth watered. This new palette (besides silver and black) was surely welcomed. I am a color freak.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
I simplified me process for making wallets over the years. The instructions were kept locked in my mind until a few years ago when I decided to publish them on paper in the form of an instruction booklet.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
This shot in my old basement should be a somewhat familiar site to most. Nearly everyone I know has a roll of silver tape tucked somewhere in their house. I’ve heard millions of stories for the millions of uses. Everyone can relate to Duct Tape in one way or another.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
Examples of wallets made using our myDuctbills kit.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
Tyler showing off the bill compartment. A space that is often empty these days.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
Experimenting with colored tape. Made these to match my kitchen dishes. I love brown, orange and ochre together. It’s always been one of my favorite combinations.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
Tear out from an early catalogue… if you could call it that. It was more of a crude one sheet.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
Blue Collar.
Early on I was trying to get clever with me marketing materials. Though this campaign was never released, what I was trying to do was to reinforce the idea that our wallets were for everybody. I’ve sold wallets to ten-year-old girls and I’ve sold them to ninety-year-old men. Everybody loved ‘em and I’m not just saying that.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
Lime Collar.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
Pink Collar.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
Black Collar.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
Red Collar.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
Tan Collar.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
Silver Collar.
Like I said, in the end this never flew. The concept was directionally correct but the idea never made it past the cheesy stage. Rather than try and force it, I just let the customers decide for themselves and in the end, I feel this hands off approach performed better under the organic sales circumstances we were in. If everybody loves ‘em, everybody loves ‘em. You don’t need to say something that is already being said on its own.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
Blue retro design was a continual best seller for us.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
This blue on blue design came to me in a dream. I’m not kidding. It was real as day and I knew it had to be made.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
Brown and khaki for those that weren’t quite ready to jump from the leather ledge. This was a nice alternative: classic, eel skin ‘esque and understated.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
Drill?

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
Package design for our first kit. We aptly called it “myDuctbills Kit #1.” It was a good start but certainly left room for improvement as with everything else in life.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
Oh, I got an idea. How about we print the actual instructions on the box?

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
Layout for one of my first business cards. Early on, I’m talking about as early on as it gets.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
myDuctbills kit packaging concept/collage.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
Let me first Duct Tape Wallet catalogue from 2002 begin… Let’s be honest, this was before I even knew what a copyright was. I was just trying to sound official.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
Page 8

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
Page 5

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
Page 4

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
Page 9

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
Page 2

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
Page 1

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
Page 7

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
Page 6

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
Page 10

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
Page 3

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
Aside from the catalogue above, I was particularly interested in doing custom work. As an example, we needed a wallet to match our green Million Miler jacket. A jacket that is only given to Truck Drivers who log a million miles on the blacktop.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
3-ring binder inside and out.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
A fella we met in Canada made these Mario/Luigi wallets using our kit.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
On a budget early on, I recycled CD jewel cases and used them for packaging. Cheap, kinda hip, musical, minimalist. But again, the key word is/was cheap.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
This web layout snapshot occurred when the line between Ductbills and db clay began to blur.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
This is the first logo I ever used (circa 2001) and it was foretelling of a greater “db” to come. I often thought this looked too much like a tennis ball to actually stick, however. Eventually it was replaced as with most young attempts at stardom.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
Early marketing concept. A waterproof wallet with a wave design on it in a dishwasher being washed by water… it had legs though it never walked. Back to the water drawing board…

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
More designs and yes, my attitude as always, is endless.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
THE VERY FIRST ORDER FORM EVER CREATED (thank you Gerren).

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
Skull wallet.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
Brown and black wallet.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
Canadian wallet.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
The components inside our first Kit offered.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
Gustav Klimt, “The Kiss”, made using colored Duct Tape. Again, I was in an exploratory mood.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
A logo I designed that acted as guide to using and getting the best performance out of your wallet.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
Mr. Diggles sliced his finger badly when helping me make wallets one day.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
A raffle. A giveaway. A teaser.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
A line sheet from super early on. db Executive, db Pocket Coach, db Tri-fold… good memories.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
Tyler’s handwriting used in kit design. We wanted it to feel youthful and crafty and, a bit amateur.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
Thousands of wallets sold over the years. My left arm is numb as I type this sentence because of it.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
I have OCD. Everything had to be done/cut to the millimeter. In the long run this promoted efficiency, reduced waste and increased production capacity. A good lesson to learn early on.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
Women’s purse in the works. Ladies have always been our best customers.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
Early, early, early website design for Ductbills.com (Thanks Chad).

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
Early, early, early website design for Ductbills.com (Thanks Chad).

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
I kept records of everything.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
I kept records of everything.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
I kept records of everything.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
I kept records of everything.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit
I kept records of everything.

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Garett Stenson Duct Tape Wallet Kit

Portfolio: Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Stenson - Wallet - Brother for Sister

Garett Croft Stenson

// ABOUT

Subscribe

Old Entries

View Archives

Old Catagories


Sponsors